بخشاول:

بعدازشروعبريفشخصيكهمسولبريفنمودنپروازهستچهدرپروازمسافربريچهدررايدهايآموزشيكهاستادخلبانبريفراانجامميدهدمواردمتعدديمطرحميگردد.

مواردينظيرچكنمودنوبررسيوضعيتهواوتغييراتابوهوايي،بررسيوتفهيممسيرپروازيبرايدانشجووكادرپرواز،مطرحنمودنوتشريحوتفهيمحالاتاضطراريدرطولپرواز،اطلاعازتعدادمسافران،وزنو ... سرنشينانهمچنيندرپروازهايآموزشيتشريحوتوضيحتماممانورهاييكهدانشجومي بايستدراينرايدانجامدهد.

منظورازرايدوياسورتيدرخلاصهبهيكپروازازبلندشدنتانشستنرامي گويند.

 

بخش دوم:

 

بعد از پايان بريف معمولا استاد خلبان به همراه دانشجو محوطه آموزشي را به سمت هواپيما ترك مي نمايند.

بعد از رسيدن به هواپيما دانشجو و استاد چك هاي قبل از سوار شدن و نيز Walk Around كه چك ظاهري هواپيما مي باشد را انجاممي دهند. عمل Walk around را كليه هواپيماها دارند كه خلبان از سالم بودن تمام سطوح بيروني هواپيما كه ترك، شكستگي و يا تغيير حالتي نداشته و عملكرد صحيح داشته باشد اطمینان حاصل می کند.

بعد از انجام چك هاي بيروني خلبان ها داخل محوطه كابين مستقر می شوند.

 

 

بخش سوم:

بعد از بستن کمربند خلبان ها و محكم شدن آنها توسط shoulder harness ها نوبت به خواندن چك هاي قبل از استارت هواپيما توسط دانشجو يا first officer می شود. مراحل استارت و چك هاي بعد از استارت هواپيما انجام مي شود و هواپيما با مجوزي كه از سوي واحد زمینی یا ground مي گيرد شروع به حرکت یا تاكسي مي نمايد. به مسير خزش که به آن تاكسي وي Taxi Way مي گويند و هواپيما در حال تاكسي نمودن معمولا مجوز پرواز یا ATC Clearance را از واحد مراقبت پرواز دريافت مي نمايد.

 

بخش چهارم:

بعد از تاكسي كردن هواپيما، هواپيما سرباند پرواز آماده برخاست یا  TakeOff مي شود و با مجوزي كه از سوي برج دريافت مي نمايد موتورها را روی حداکثر قدرت یا Max گذاشته و شروع به حركت مي نمايد بعد از رسيدن به سرعت برخاست  T.O هواپيما از روي زمين كنده شده و Airborn مي شود.

چرخ و فلپ هواپيما جمع شده و هواپيما شروع به اوج گیری یا climb مي نمايد

سپس در Route (مسير پرواز) قرار گرفته و با ارتفاع مشخص شده در مسیر پروازی یا flight plan اوج مي گيرد

بعد از بلند شدن خلبان با واحد تقرب پرواز یاApproach فرودگاه صحبت مي نماید.

 

بخش پنجم:

اگر هواپيما از يك باند پروازي بلند شود و در مسير مشخص شده پرواز نمايد ميگوييم هواپيما Out Bound پرواز مي كند يعني از ايستگاه دور مي شود و اگر به سمت ايستگاه يا فرودگاهي كه مي خواهد بنشيند پرواز نمايد حالت نزديك شونده دارد ميگوييم INbound

هميشه ما از يك فرودگاه تا فرودگاه ديگر يعني يك مسير اصلي داريم كه بايد دقيقا روي ان پرواز نماييم، به قرار گرفتن در مسير اصلي intercept گويند.

 

درباره آرنــا

آرِنا مرکزی برای ترویج و توسعه فرهنگ هوانوردی است. آرنا در دو بخش آموزش و تفریحات فعالیت می کند. افق اين مرکز دسترسی هر فرد علاقه مند، به امکانات یادگیری اولیه مفاهیم پرواز و تجربه خلبانی با هزینه اندک است. در بخش آموزش، مبانی پرواز و هوانوردی در قالب کارگاه های کوتاه مدت جهت آشنایی هرچه بیشتر علاقه مندان با حوزه هوانوردی عمومی ارایه می شود.

آدرس

تهران - شهرک غرب - خیابان مهستان - روبروی خیابان چهاردهم - انتهای خیابان هوافضا

تماس

09392055702
021-88366045
ArenAeroClub@gmail.com

فرم تماس